0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden Stichting Morris Fonds

Hieronder lees je meer over onze algemene voorwaarden.

Als je geld doneert aan Stichting Morris Fonds dan gelden de volgende algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Morris Fonds, statutair gevestigd te Nederland, kantoorhoudende te Nederland aan Maasdijk 28, 6629 KC Appeltern, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 90574869, hierna verder te noemen: Morris Fonds.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Morris Fonds
2. De gevende partij stemt, door te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Morris Fonds behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
4. Morris Fonds kan uitsluitend helpen wanneer zij de (financiële) middelen daartoe voorhanden heeft.

Artikel 2. Rechten ontvangende partij, Morris Fonds

1. Donaties komen volledig ten goede aan het Morris Fonds.
2. Het Morris Fonds is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op het Morris Fonds nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van het Morris Fonds is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: het Morris Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart het Morris Fonds voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan het Morris Fonds.

Artikel 3. Plichten het Morris Fonds

1. het Morris Fonds verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. het Morris Fonds neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Het Morris Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens het Morris Fonds bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 4. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 5. Privacy en verwerking persoonsgegevens

Het Morris Fonds verwerkt de door de gevende partij aan het Morris Fonds verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring op de website van het Morris Fonds is te lezen hoe dit is geregeld.

Volg ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Vragen?

Neem contact met ons op

Vragen? Neem contact met ons op.

© 2024 Stichting Morris Fonds. Alle rechten voorbehouden | Maasdijk 28, 6629KC Appeltern
Website met ❤️ gebouwd door Brandforward

Steun het Morris Fonds

Met jouw donatie helpen wij anderen.

Abonnement

Hoe vaak wil je doneren?

Betaling

Door op doneren te klikken ga je akkoord met de volgende betaling:

Naam:

E-mailadres :

Bedrag:

Type:

Veilige betaling door